ടിക് ടോക് നീക്കം ചെയ്തു; ഇന്ത്യയിൽ ഇനി മുതൽ ആപ്പ് ലഭ്യമാകില്ല ടി

ഗുണനിലവാരം പാലിക്കുന്നതിൽ പിന്നോക്കം പോയതാണ്​ ടിക്ക്​ ടോക്കിൻെറ തിരിച്ചടിക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇതിനൊപ്പം ടിക്ക് ടോക്ക്​ ആസക്​തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു.

കുട്ടികളുടെ ഈ ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ  പങ്കു വയ്ക്കരുത്

താഴെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ  ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും

Home Care