രണ്ടു മഹാമാരികളെ തുരത്തിയ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് വഴികാട്ടണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

മഹാമാരികളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത അനുഭവമുള്ള ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ലോകത്തിന് വഴികാണിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനം

Fitness

Tips

Ayurveda