ലോകം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോള്‍ ചൈനക്കാര്‍ വീണ്ടും ജോലി തുടങ്ങി

പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫാക്ടറികളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണായി കിടക്കുമ്പോള്‍ കൊറോണയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയില്‍ പതുക്കെ ഫാക്ടറികളൊക്കെ തുറന്നു തുടങ്ങി

Finance